مقالات

    باید گفت رشته  ی معماری از نظر تعداد و تنوع نرم افزار های کاربردی در  رشته های دانشگاهی قرار دارد و به خاطر این که همیشه تنوع باعث دشواری انتخاب میشود,سعی کردیم معرفی نرم افزار های معماری را در زیر برای شما ارائه دهیم.

    معماری کالبد و جسم تاریخ است.روح سرگردان همه اتفاق های تاریخی معطوف و وابسته به این جسم است .تا این جسم زنده بماند و حیات داشته باشد خبر ها وخطر هایی را نیز که ذهن تاریخی یک ملت را می سازند هم زنده خواهند ماند.در واقع مراقبت از جسم تاریخ جلوگیری از پنهان محافظه تاریخی و خالی کردن شهر از فضاهایی است که زمان دخول به خاطره ها وخبر هارا یاد اوری میکنند که یا از عمد مغفول مانده اند و یا غافلا از یاد رفته اند.

    طراحی معماری در اصل استفاده از فضا,بافت,نور,سایه,مصالح,برنامه و عناصر برنامه ریزی مانند هزینه,ساخت و فناوری است به منظور دست یابی به اهداف زیبا شناختی,عملکردی و اغلب هنری که این توضیحات را میتوان به عنوان مقدمه ای از معماری در نظر گرفت.

    زیر مجموعه ها

    صفحه11 از11