مقالات

    براي به وجود آمدن هر ساختماني پيش از هر چيز بايد فضا و قطعه زميني موجود باشد تا در آن ساخت و ساز را انجام دهیم. در دانش معماري اين قطعه زمين را "سايت پروژه" مي نامند. فارغ از نوع کاربري مورد نظر طراح، بدون شک شرايط و وضعيت موجود اين زمين تاثيرات مستقيمي در طی طراحي و اجراي ساختمان دارد.

    هتل

    هتل يک واژه فرانسوي و آن مکاني است که تسهيلات لازم براي اقامت کوتاه مدت مسافر را در مقصد يا مسير حرکت فراهم میکند.

    نكته جالب توجه در مورد عكاسي صنعتي معماري اين است بزرگترين فایده و نكته جالب در آن، همزمان مي تواند بزرگترين نقطه ضعف آن نيز باشد! آن نكته چيست؟ خيلي ساده است ، اينكه سوژه هاي شما (ساختمانها) حركت نمي كنند! بنابر اين لازم نيست نگران از دست دادن موقعيت سوژه و موارد همانند ان باشيد. اما نكته منفي اين است كه شما نميتوانيد سوژه خود را حرکت دهید.

    زیر مجموعه ها