رسم برش و نما در پلان [ همه چیز درباره برش ]

برش عمودی(انگلیسی section -فرانسوی coupe)

برش عمودی یک برش فرضی قائم در جهت طول و یا عرض ساختمان ترسیم میشود.در ساختمان محل برش ها را طور انتخاب میکنند که پله ها در ان مشخص شود چنانچه لازم باشد از یک ساختمان چندین برش ساده و یا برش شکسته تهیه میشود.

توجه:در برش فقط ارتفاعات اندازه گذاری میشود(ارتفاع طبقات-ضخامت سقف – ارتفاع در و پنجره-جان پناه-پشت بام و…)

……………………………………………………………………………………

مراحل رسم یک برش:

  • ابتدا نقاط تقاطع خط مسیر برش و شکستگی های نمایی را شماره گذاری میکنیم.
  • نقاط مورد نظر را روی خط افقی زمین ,انتقال میدهیم.
  • ارتفاع هر یک از قسمت های مختلف (کرسی چینی,سقف,جان پناه,پشت بام و…)را علامت گذاری کرده و سپس با خط چین ترسیم میکنیم.
  • ارتفاع هر یک از قسمت های مختلف (کرسی چینی و سقف ,جان پناه,پشت بام و…)را با خطوط پر و اصلی ,ترسیم مینماییم.
  • در,پنجره,علائم مربوط به کف سازی ,کمدو… را ترسیم نموده و سپس ارتفاعات مختلف را کد گذاری مینماییم.

توجه:قسمت های برش خورده را با خط ضخیم (قوی)و قسمت های نمایی را با خط متوسط و خطوط اندازه را با خط نازک ترسیم میکنیم و شماره ها و اعداد را با خط ضخیم مینویسیم.

جدول ضخامت ها و ارتفاعات مختلف در ساختمان های مسکونی معمولی

  ارتفاع کرسی چینی  کف اتاق تا زیر سقف     ضخامت سقفارتفاع جان پناه پشت بامضخامت قرنیز جان پناه پشت بامپیش امدگی قرنیز جانپناه پشت بام        ارتفاع پی
    حداقل 50cm2.70 تا 3 m30 تا 20 cm60 تا 80 cm5 تا 10 cm5تا 10 cm   حداقل 60 cm

 توجه:ارتفاع جان پناه پشت بام اتاقک خر پشته 40 تا 50 سانتی متر در نظر گرفته میشود.

در فرایند تکامل نقشه کشی طراح برای رسیدن به طرح های پیشنهادی,قادر است تا با استفاده از مقاطع(برش ها),روابط متغیر بین فضاهای مثبت و منفی طرح های مختلف را مورد بررسی قرار هد و ان ها را به معرض دید بگذارد.

برش در پلان به منظور بهتر نشان دادن جزئیات اجرایی,بررسی قسمت های تو پر و تو خالی و اطلاعات بعدی انجام میشود.

هرگاه صفحه ی برش فرضی بخشی از پلان را به صورت عمودی قطع کند و از پایین ترین طبقه(زیرزمین)تا اخرین طبقه از ساختمان را برش دهد,(مقطع یا برش ساختمان)می نامند.انتخاب محل برش در پلان بسیار اهمیت دارد به طوری که محل برش و عبور این صفحه ی فرضی باید از قسمتی باشد که بیشترین اطلاعات را ازدرون ساختمان به طراح بدهد.در مسیر قرارگیری این صفحه (صفحه ی برش)ممکن است درها,پنجره ها,دیوار ها,پاسیوو راه پله برش بخورد و طراح با ترسیم نقشه های مقاطع ,نحوه ی بریدگی انها را با صفحه ی برش نمایش می دهد.

مقاطع از جمله مهم ترین نقشه های ساختمانی هستند که مجریان به ان نیاز دارند.با ترسیم مقطع,میتوان رابطه ی ساختمان با زمین ,تعداد طبقات و دیوار های داخلی را مشخص نمود.معمولا اندازه ی ساختمان و پیچیدگی قسمت های داخلی ان تعیین کننده ی تعداد مقاطع لازم برای نقشه های ساختمانی است.

علائم مورد استفاده در برش ها

الف)خط برش در پلان:خط برش برای نمایش محل برش عمودی بر روی پلان است.این خط با نوع غیر ممتد ضخیم ترسیم شده و در دو سر ان ,جهت دید را با فلش مشخص میکنند.سپس روی قسمت فلش نام برش را می نویسند.

ب)هاشور در برش :برای نمایش جنس مصالح در قسمت های برش خورده از ساختمان از هاشور های خاصی که هر یک معرف یک مصالح است استفاده می شود .

معمولا زاویه ی ترسیم هاشور(45درجه)است و برای ان از نوع خط (ممتد نازک)استفاده می شود.ترسیم خطوط 45 درجه هاشور ها توسط گونیای 45 درجه هاشون ها توسط گونیای 45 درجه صورت می گیرد.

مقیاس در برش ها:معمولا برش ها برابر با مقیاس پلان های معماری با مقیاس های 1پنجاهم,یک صدم و یک دویستم ترسیم میشوند.

برحسب نیاز ممکن است برش های جزئی که تحت عنوان دیتیل نامیده می شوند با مقیاس یک بیستم تا یک ترسیم شوند.در این برش ها جزئیات بیشتری از ساختمان مانند جزئیات سقف,پروفیل در و پنجره ها ,نازک کاری و…به نمایش گذاشته شود.

نما(ELEVATION)

شکل ظاهری و خارجی یک ساختمان نشان دهنده ی نمای ان ساختمان است

یک ساختمان دارای 4نما میباشد.

  • نمای شمالی        NORTH ELEVATION
  • نمای جنوبی         SOUTH ELEVATION
  • نمای شرقی       EAST ELEVATION
  • نمای غربی     WEST ELEVATION

جهت ترسیم نمای یک ساختمان بایستی بدون صورت تصویر قائم که در مقابل نما ایستاده ایم و شعاع دید ما بر سطح نما عمود است و در این حالت نما ساختمان ترسیم میشود.

توجه 1:جهت تجسم بهتر قسمت های پیش امده و یا تو رفته ساختمان ,سایه میزنند.

توجه 2:در کنار نما برای تجسم اشل و اندازه ی نما و زیبایی ان یک درخت یا چند ادم ویا ماشین ترسیم میشود.

 نما تصویر جانبی از شکل ظاهری و خارجی ساخمان است و نماسازی ,فن روسازی ساختمان و ساختن نمای بنا است.

طرح نما باید با پلان واسکلت ساختمان هماهنگ و همچنین زیبا ,متناسب با هویت باشد.از نظر علم معماری نمای ساختمان های هر منطقه باید شرایط اقلیمی ان هماهنگی کامل داشته باشد.

طراحی ساختمان فقط به سازمان دهی و کنار هم چیدن فضاها محدود نمی شود ,بلکه باید ضمن طراحی فضاهای داخلی,ترکیب و کیفیت بیرونی ساختمان نیز به دقت مورد توجه قرار گیرد و هم زمان با تکمیل پلا ها و مقاطع ,نماها نیز طراحی شوند.

ایجاد هماهنگی و توازن بین نیاز های کارکردی فضاها ,شرایط محیطی,وضع زمین ,سبک وکیفیت نمای بیرونی و هماهنگی بازشوها با فرم ساختمان برای تامین اسایش روحی و جسمی افراد لازم است.در طراحی نما ملاحظات زیادی مد نظر قرار می گیرد .نما,نشانگر سیمای بیرونی ساختمان است که باید زیبا ,با دوام و با هویت باشد.نمای ساختمان باید با طرح فضاهای داخلی شیب عوارض زمین و تعداد طبقات ساختمان هماهنگ گردد.

در ها و پنجره ها:بعد از دیوار ,در و پنجره از جمله اجزای اصلی و ضروری ساختمان هستند.لذا در طراحی و ترسیم پلان ساختمان باید بری ان موقعیت,اندازه و شکل مناسب در نظر گرفت.