معماری

  آموزش طراحی پلان

  نکات و اصطلاحات مربوط به طراحی پلان

  1-اندازه گذاری پلان

  سیستم اندازه گذاری صحیح یک پلان به قرار زیر می باشد:

  • ردیف اول اندازه گذاری:در این ردیف در ها ,پنجره ها ,اندازه ی جرز ها (پیش امدگی دیوار) و فواصل بین انها اندازه گذاری میشود.
  • ردیف دوم اندازه گذاری:در این ردیف ضخامت دیوا ها و فواصل بین انها اندازه گذاری میشود.
  • ردیف سوم اندازه گذاری:در این ردیف اندازه ی پشت تا پشت دیوار که همان طول کل ساختمان میباشد اندازه گذاری میشود.

  توجه 1:در صورتیکه در طول دیوار ردیف اول اندازه گذاری وجود نداشته باشد اندازه گذاری در دو ردیف انجام میشود

  توجه 2:جهت اندازه گیری در ها اندازه ی عرض و ارتفاع ان به صورت عدد کسری نوشته میشود.که در ان صورت کسر همان اندازه ی عرض در بوده و مخرج کسر اندازه ی ارتفاع در میباشد.

  توجه 3:در اندازه گذاری پنجره نیز عدد روی خط اندازه همان اندازه طول پنجره بوده و عدد زیر خط اندازه همان اندازه ی ارتفاع پنجره را نشان میدهد.

   

  2-دست انداز پنجره ها (OKB اصطلاح آلمانی)

  اندازه ی کف اتاق تا پنجره را دست انداز پنجره مینامند,دست انداز پنجره در فضاهای مختلفی اندازه های مختلف را دارد.

   

  3-جهت باز و بسته شدن در اتاق ها در پلان

  جهت بازشو در ها به حالت قوس دار (ربع دایره)صورت میگیرد

  توجه:چنانچه خطی در استانه ی ورودی در ترسیم شود مفهوم ان استانه ی در میاشد.

   

  اندازه گذاری پلان

   

  4-پنجره در پلان

  چنانچه ترسیم نقشه با مقیاس 1 صدم انجام شود ,پنجره را به صورت یک خطی ویا دو خطی نشان می دهند و در صورتی که نقشه با مقیاس 1پنجاهم ترسیم شود ,پنجره را با دو خط نازک و به فاصله ی یک میلیمتر از همدیگر ترسیم می نمایند و سطح قرنیز پنجره نیز نشان داده می شود.

  توجه:خطوط داخلی و خارجی دیوار (کف پنجره)با خط نازک تر ترسیم میشود.

   

   پنجره در پلان

   

  5-ترسیم پله در پلان

  در پلان پله ,فقط کف پله ها دیده میشود,مورد دوم که در پلان بایستی ترسیم شود ,خط مسیر پله هاست که این خط شروع و پایان ارتفاع پله را مشخص میکند.خط مسیر پله را با خط نازک ترسیم میکنند که این خط از وسط پله ترسیم میگردد.

   

  ترسیم پله در پلان

   

  6-علامت شمال در پلان

  وضعیت و موقعیت ساختمان نسبت به شمال با علامت شمال نشان داده میشود.علامت شمال شکل استانداردی ندارد ,بسته به سلیقه ی افراد,میتوان علامت های مختلفی به وجود اورد بایستی دقت داشت که اندازه ی ان متناسب با نقشه بوده و جهت ان واضح نشان داده شود.

  توجه:شناخت نماهای چهارگانه در پلان ,با علامت شمال امکان پذیر است.

   

  علامت شمال در پلان

   

  7-اختلاف سطح در پلان

  1-اختلاف سطح در یک طبقه

  2-اختلاف سطح در طبقات

  برای نشان دادن اختلاف سطحم ها در پلان و یا برش ,نقطه ای را به عنوان مبدا و یا مبنا قرار داده (کف طبقه ی همکف و یا کف حیاط)و با علامت 0.00+- مشخص می کنند .در صورتی که بخواهیم ارتفاع بالاتر از0.00+-را نشان دهیم اعداد را با علامت +نشان میدهی و چنانچه ارتفاع پایین تر را بخواهیم نشان دهیم عدد ارتفاعی را با علامت - نشان میدهیم.

  علامت اختلاف سطح در پلان دایره ای است به قطر 5تا 7 میلی متر که به 4 قسمت مساوی تقسیم شده است که یکی در میان سیاه شده است.